REGULAMIN ?MUSTANG RACE 2012

?1. Postanowienia ogólne

1.1. Poprzez regulamin rozumiemy dokument zawierający zasady oraz reguły imprezy MUSTANG RACE 2012.

1.2. Nad przebiegiem imprezy nadzór pełni Organizator.

1.3. W czasie trwania imprezy możliwe są zmiany w regulaminie.

2. Organizator

2.1. Organizatorem MUSTANG RACE 2012 jest stowarzyszenie Mustang Klub Polska z siedzibą w Kołobrzegu.

3. Termin

3.1 Termin imprezy: 15.08.2012r. do 18.08.2012r.

4. Trasa

4.1. Impreza odbędzie się na dystansie ok. 600km, z przystankami na nocleg, na trasie od Kudowy Zdrój poprzez Rawicz, Piłę z metą w Kołobrzegu. Ideą imprezy jest propagowanie kultury motoryzacyjnej, a w szczególności pojazdów marki Ford Mustang.

5. Kierownictwo zawodów

5.1. Kierownictwo zawodów stanowią przedstawiciele Organizatora wymienieni na stronie internetowej mustangrace.com.pl. Organizator, w trosce o sprawny i bezpieczny przebieg imprezy zastrzega sobie upoważnienie kolejnych osób do sprawowania kierownictwa.

6. Zgłoszenia

6.1. Do udziału w imprezie będzie dopuszczona ograniczona przez organizatora ilość dwuosobowych Załóg (Uczestników), według kolejności zgłoszeń, które dokonają zgłoszenia do zawodów oraz wpłaty wpisowego (podanego do odrębnej wiadomości), a ponadto posiadają:

a) prawo jazdy odpowiedniej kategorii minimum 1 rok,?b) ważny przegląd techniczny auta,?c) ważne ubezpieczenie OC.?Zgłoszenia są przyjmowane drogą mailową. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników o załogi wystawione przez sponsorów.

6.2. Poprzez fakt uczestnictwa w zawodach potwierdza się znajomość i podporządkowanie się regulaminom, rezygnując z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od organizatora na drodze sądowej.

7. Warunki techniczne i warunki bezpieczeństwa

7.1. Przed rozpoczęciem imprezy, jak i przed rozpoczęciem poszczególnych etapów uczestnicy zobowiązani są do stawienia się na badaniu kontrolnym w parku maszyn zgodnie z harmonogramem imprezy.

7.2. Samochody muszą być dopuszczone do ruchu, posiadać ważny dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie OC.

7.3. W trakcie zawodów dopuszcza się możliwość przeprowadzania napraw i modyfikacji niewpływających na stan techniczny pojazdów ujęty w prawie o ruchu drogowym.

7.4. Na linii startu przed każdym etapem Załoga (każdy członek) zobowiązany jest do obowiązkowego poddania się próbie alkomatem (w tym przy udziale Policji). Wynik próby musi wynosić 0,00 promila. W przypadku odmowy poddania się badaniu alkomatem, nie stawienia się do próby lub stwierdzenia, że wynik próby wynosi powyżej 0,00 promila alkoholu – Załoga zostaje wykluczona z imprezy (wraz z odebraniem punktów, numerów startowych i zdobytych nagród) bez prawa żądania zwrotu wpisowego.

8. Przebieg imprezy

8.1. Przedmiotem współzawodnictwa w imprezie jest zebranie jak największej ilości punktów w czasie trwania imprezy i w przygotowanych przez Organizatora konkurencjach pomiędzy linią „Start” a linią „Meta”.

8.2. Uczestnicy biorący udział w imprezie parkują pojazdy na specjalnie do tego celu wydzielonych parkingach.

8.3. Na parkingu albo w miejscu do tego wyznaczonym prowadzone są badania kontrolne, oraz, w przypadku Kudowy Zdrój, przydzielane numery startowe.

8.4. Rozpoczęcie imprezy, jej kolejność oraz zmiany w organizacji określają komunikaty.

8.5. Załoga ma obowiązek zgłoszenia się po odbiór nagród i tytułów podczas finału w Kołobrzegu — w przeciwnym wypadku nagrody przepadają.

9. Kary

9.1. W przypadku naruszania zasad niniejszego regulaminu lub zasad bezpośrednio obowiązujących w imprezie, działania wbrew poleceniom Organizatorów, rażącego zachowania podczas imprezy lub powodowania zagrożenia zdrowia i życia kibiców oraz startujących, członkowie Załogi będą podlegali karom regulaminowym:

– upomnienie,?- niedopuszczenie do startu,?- usunięcie z terenu imprezy,?- wykluczenie z zawodów (wraz z odebraniem punktów i zdobytych nagród).

10. Nagrody

10.1. Zdobywcy miejsc I-III otrzymują nagrody. Pozostałe Załogi otrzymują dyplomy pamiątkowe potwierdzające uczestnictwo w imprezie.

11. Przepisy końcowe

11.1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników w stosunku do osób trzecich i ich mienia podczas trwania imprezy.

11.2. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Organizator.

11.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych konkurencji i wydarzeń pokazowych, które nie będą wliczane do klasyfikacji zawodów. Uczestnik zobowiązany jest brać udział w dodatkowych konkurencjach oraz wydarzeniach pokazowych.

11.4. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność, zatem zrzekają się wszelkich roszczeń do Organizatora lub osób trzecich w przypadku doznania szkód materialnych lub uszczerbku na zdrowiu, w jakikolwiek sposób związanych z uczestnictwem w imprezie. Ponadto przyjmują wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w czasie imprezy osobom trzecim, w tym Organizatorowi lub firmom i osobom z nim współpracującym.

11.5. W parku maszyn i w miejscach dodatkowych konkurencji i wydarzeń pokazowych obowiązuje całkowity zakaz: „palenia gumy”, driftu, zawracania na ręcznym hamulcu, kręcenia „bączków” oraz jazdy pod prąd!!! Zachowania takie będą natychmiast karane! (zgodnie z punktem 9 Regulaminu).

12. Inne postanowienia

12.1. Po przesłaniu zgłoszenia Uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się przepisom regulaminu, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez Organizatora, służby porządkowe oraz osoby upoważnione.

12.2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów Prawa o ruchu drogowym, ograniczenia prędkości do 10 km/h na terenie parku maszyn. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.

12.3. Uczestnicy startujący w imprezie robią to na własną odpowiedzialność, świadomi możliwości utraty zdrowia lub życia.

12.4. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez kibiców oraz skutki wypadków spowodowane przez kierowców.

12.5. Uczestnik, dokonując zgłoszenia do imprezy, potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb udziału w imprezie (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm).